Urbanism

“It takes a village to raise a child.” Dit ge­ken­de Afri­kaan­se spreek­woord ver­beeldt een uni­ver­sele waar­de: als ge­meen­schap zijn we ve­rant­woor­de­lijk om een aan­ge­na­me en ge­zon­de leef­we­reld te creëren voor de toe­komstige gene­ra­ties. Ideeën ontwikkelen, inzichten delen, onze omgeving koesteren. Zo werken we samen, net zoals kinderen het leren tijdens het opgroeien. It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie, creativiteit en innovatie. Het is aan ons om dit vandaag waar te maken, in samenspraak met alle betrokkenen, over disciplines en sectoren heen, in verschillende contexten. BUUR en Sweco bundelen hiervoor de krachten. Door ons te verenigen als één, kunnen we een grotere impact creëren ten voordele van onze leefomgeving. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie. BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal met Urban.Habitat één team vormen. Samen zetten we de toon in België, altijd met de blik op Europa en de globale doelstellingen. Ontdek onze visie op urbanisme op www.buur.be

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Infrastructuurontwerp

Infrastructuur is een gevolg van de invulling van een mobiliteitsvraag die ontstaat door de planning van de stedelijke omgeving, de Urban Habitat. Het ontwerp van infrastructuur start met een visie op de planning en ontwerp van stedelijke omgevingen, en de bereikbaarheid ervan. De bereikbaarheid is multimodaal. Het ruimtelijk ontwerp van de infrastructuur zelf vertrekt dus vanuit de omgeving, bouwt de infrastructuur op vanuit een multimodale benadering, en integreert die in de omgeving. Infrastructuur is dus ook het vormgeven van nieuwe plekken, publieke ruimtes. 

Daarom vraagt de aanpak van infrastructuur steeds om een interdisciplinaire benadering met een sterke wisselwerking tussen het maatschappelijke, planologie, stedenbouw, landschap, mobiliteitsplanologie & modellering en de technische haalbaarheid. Deze integrale werkwijze draagt bij tot de vorming van een maatschappelijk draagvlak en een vlot verloop van procedures. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact