Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Sloop- en asbestinventarisatie

Asbestinventaris
Iedere werkgever is wettelijk verplicht om een asbestinventaris van zijn eigendommen te laten opmaken. Op die manier kan hij zijn personeel en externe partijen informeren over de nog aanwezige asbesthoudende materialen in zijn gebouw. Sweco Belgium bezit een ruime ervaring in het opmaken van asbestinventarissen d.m.v. visueel en destructief asbestonderzoek, het opstellen van het beheersplan en de begeleiding of coördinatie van asbestsaneringsprojecten. Bij het opmaken van asbestinventarissen wordt nu reeds rekening gehouden met het in voege treden van Tracimat in 2017, waarbij het asbest benoemd wordt met de Tracimatcodering.

Sloopinventaris
Het materialendecreet verplicht de houder van een stedenbouwkundige vergunning een sloopinventaris voor afvalstoffen te laten opmaken vóór het slopen of ontmantelen van bepaalde gebouwen. Deze verplichting geldt voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000 m³. Hierin wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de niet-gevaarlijke en de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest. In de praktijk is de asbestinventaris dan ook een essentieel onderdeel van de sloopinventaris. Sweco staat u bij voor de opmaak van dergelijke sloopinventarissen en aansluitend ook voor het uitwerken van sloopbestekken en de begeleiding van de sloopwerken. Vaak wordt er pas tijdens de intentie tot sloop vastgesteld dat er geen asbestinventaris voorhanden is. Daarom wordt een asbest- en sloopinventaris in veel gevallen gelijktijdig opgemaakt. 

Tracimat
In 2017 is de sloopbeheerorganisatie Tracimat operationeel. Tracimat beoogt bij het selectieve sloopproces de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie te traceren. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan door een neutrale deskundige (onafhankelijk van de sloper). Dit gebeurt voorafgaandelijk aan de werken. Sweco doorloopt momenteel de opleidingen voor Tracimat-deskundige en zal bij het in voege treden geattesteerd kunnen worden op basis van de bijkomende voorwaarden van referenties en risicodekking.

/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera