Masterplan bedrijventerrein ‘Dockland’

In opdracht van GFS nv ontwikkelde Sweco Belgium een masterplan voor het toekomstig duurzame bedrijventerrein Dockland. De site clustert (chemische) bedrijven die, omwille van externe veiligheidsrisico’s, moeilijk inpasbaar zijn in de omgeving. Innovatief is de doorgedreven co-siting van deze bedrijven en de hieraan verbonden meerwaarde op vlak van veiligheid, logistiek, ruimtegebruik infrastructuur, energie en grondstoffen.

FEITEN

Klant: GFS nv

Locatie: Gent - Evergem

Periode: 2016

Diensten: algemeen milieuadvies & milieubeleidsstudies, inrichting bedrijventerreinen en omgevingsplanning

Dockland is een terrein van ongeveer 17 ha, gelegen in een grotere historisch gegroeide cluster van chemiebedrijven op de linkeroever van het Kanaal Gent Terneuzen (site Kuhlmannkaai). Het terrein heeft een zeer goede ontsluiting naar het hogere wegennet, het kanaal en het grenst aan een goederenspoorlijn. Dit zorgt voor een vlotte verbinding met de omliggende bedrijventerreinen, de Gentse Kanaalzone en de naburige havengebieden van Zeebrugge, Antwerpen en Terneuzen.

Het gebied werd gesaneerd en zal op termijn bedrijven huisvesten die, omwille van externe veiligheidsrisico’s of andere aspecten, moeilijk inpasbaar zijn in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die omwille van het gebruik van bepaalde gevaarlijke producten onder de Seveso-regelgeving vallen (of er in de toekomst onder kunnen vallen). Het gaat hier hoofdzakelijk over de chemiesector: deze bedrijven hebben strenge vereisten in verband met de opslag, behandeling en gebruik van bepaalde producten en hebben ook specifieke vergunningen nodig voor hun vestigingsplaats.

OPDRACHT

Sweco Belgium werkte in opdracht van GFS nv een masterplan uit voor het toekomstige bedrijventerrein Dockland. Centraal in de opgave stond de ambitie om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren en de ruimtelijke mogelijkheden op te zoeken om samenwerkingsverbanden tussen de participerende bedrijven te maximaliseren. De uitgewerkte basisstructuur geeft een mogelijke inrichting van het terrein - zowel op de hoofdlijnen als op detailniveau - en kan in een latere fase concreet vertaald worden naar een inrichtingsplan. Samen met een eerste inzicht in de uitvoeringskenmerken van de basisinfrastructuur werd ook een kostenanalyse gemaakt van de te realiseren infrastructuur om de bedrijfsgronden exploiteerbaar te maken.

Basisniveau

 • ontsluiting van het terrein
 • ontsluitingsweg op het terrein
 • overige ruimte voor basisinfrastructuur
 • modulaire en gefaseerde indeling van de uitgeefbare kavels
 • water- en groenstructuur
 • interne milieu- en veiligheidszonering

Detailniveau

 • grootteordes van de uitgeefbare terreinen
 • type dwarsprofielen en lengten van de basisinfrastructuur
 • grootteordes van de water- en groenstructuur
 • indicatie van de gewenste beeldwaarde en imago van het terrein
 • mogelijk profiel van de ontsluitingsinfrastructuur

CO-SITING

De ambitie is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren en tegelijk een samenwerkingsverband tussen de participerende bedrijven op touw te zetten. Deze clustering en samenwerking van bedrijven richt zich op de gemeenschappelijke aankoop van diensten en het delen van faciliteiten met het oog op kostenreductie, meerwaarde en efficiënter ruimtegebruik. Concreet vertaalt zich dat bijvoorbeeld in gemeenschappelijk afvalbeheer, gedeelde parking en administratief gebouw, collectieve voorzieningen in waterbuffering en groenstructuur. Een doorgedreven vorm van co-siting kan bovendien ook leiden tot onderlinge uitwisseling van energie en grondstoffen.