Marien Plan Noordzee

Het Belgische deel van de Noordzee is zeer beperkt en het aantal claims hierop is zeer groot. Denk aan: zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windturbineparken, pijpleidingen en kabels. Dit vraagt om een duurzaam beheer. Mariene ruimtelijke planning is er om deze diverse belangen te verzoenen.

FEITEN

Locatie: Belgische Noordzeegebieden

Periode: 2011 - 2012

Partner: Universiteit Gent (prof. Frank Maes)

Klant: FOD Leefmilieu - dienst Marien Milieu

Sweco heeft als eerste studiebureau een ruimtelijke visie opgemaakt voor de Noordzee. Bijzonder is dat dit in drie dimensies wordt uitgewerkt. De ruimte van de Noordzee wordt immers ook onder het wateroppervlakte geordend. Ook de vierde dimensie (tijd) was een belangrijk aspect in deze zeer dynamische omgeving. Deze visie ging als advies naar de bevoegde Minister voor de Noordzee, als insteek in de formele procedure voor het vaststellen van een ruimtelijk plan voor de Belgische Noordzeegebieden.

DOWNLOAD

De publicatie Er beweegt wat op de zee,… een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzeekan je vinden op de website van de FOD Leefmilieu.

Het wetenschappelijk achtergronddocument ‘Een Zee van Ruimte’ kan je hier eveneens vinden. Het document, waaraan Sweco medewerkers participeerden, werd opgemaakt voor het Federaal Wetenschapsbeleid.