Stadspromenade Eeklo

Met de aanleg van de zuidelijke omleiding van de R43 gaat het doorgaand verkeer binnenkort rond in plaats van door het centrum van Eeklo. Dit leidde tot een studieopdracht voor de omvorming van de oude doortocht tot een autoluwe stadspromenade. Voor deze studie ontwikkelde Sweco en haar partners een specifieke projectregie en participatief traject op maat van Eeklo, het project en de lange doorlooptijd.

FEITEN

Locatie: Eeklo

Klant: Stadsbestuur Eeklo

Na de introductie van de R43 als ringweg rond Eeklo biedt de heraanleg van de belangrijkste structuur- en beeldbepalende openbare ruimte kansen voor de opwaardering van het centrum. Alle betrokken partijen ervaren een sterk gevoel van ‘urgentie’ die maakt dat de stadspromenade als idee en opportuniteit er leeft. Het tot stand brengen van een stadspromenade voor Eeklo wordt opgevat als een binnenstedelijke opgave. Om de visie voor de stadspromenade te onderbouwen is het nodig om uit te zoomen en naar de ganse omgeving te kijken. Op deze wijze werken we ook aan een plaats overstijgende identiteit en zetten we Eeklo, als kwaliteitsvol regioverzorgend, kleinstedelijk gebied, sterker op de kaart.

Eeklo
Huidige situatie

Ontwerpen is een proces en Sweco heeft de gewoonte om in haar planprocessen steeds fasen van reflectie in te bouwen. Door voortschrijdend inzicht, overleg met actoren en inspraak zijn er steeds bijsturingen mogelijk en soms ook noodzakelijk. In  de studie voor de Stadspromenade in Eeklo werd deze kritische (zelf)reflectie geformaliseerd in een specifiek planproces op maat van Eeklo. Vanwege de lange doorlooptijd van het project ligt de nadruk hier op de wisselwerking tussen het ontwerpproces en een autonoom opererend advies- en reflectieorgaan of ‘denktank’ voor het inbouwen van kritische reflectie tijdens belangrijke fasen (ijkpunten) in het planproces.

Voor de studie van de Stadspromenade werd in samenspraak met de partners en de stad Eeklo een specifiek communicatie- en participatieplan opgesteld met 3 sporen. Het doel van dit plan is om de informatiestromen, samenwerkingsstructuren en overlegmodellen duidelijk te beschrijven zodat de verwachtingen en gewenste resultaten op elkaar worden afgestemd. Bij aanvang van het project werden de randvoorwaarden en het ambitieniveau vastgelegd in een charter dat over de beleidslegislaturen heen zal doorwerken als referentiekader voor het project. Per legislatuur kan het bestuur eigen accenten leggen maar de basis van het plan blijft overeind en werd uitvoerig met de betrokken actoren en de bevolking doorgesproken.

Voor het vlot verloop van het communicatie en participatietraject loopt er naast een projectleider voor de overleg- en participatiemomenten ook een moderator mee tijdens het ganse planproces.

Stadspromenade Eeklo

Reflectie- en kwaliteit: Denken, toetsen en uitdiepen
Specifiek voor het project van de Stadspromenade werd als aanvulling op de meer vertrouwde vormen van project- en actorenoverleg een derde reflectief spoor uitgezet in overeenstemming met het informeren en toetsen van het project in toetsvergaderingen van stedelijke adviesraden (GECORO, economische raad, milieuraad, verkeersraad, werkgroep monumentenzorg, jeugdraad, seniorenraad). Één van de doelstellingen hiervan is het overzichtelijk houden van deze vorm van terugkoppeling in een gezamenlijk plenair reflectiemoment (thematisch) met een zogenaamde reflectiegroep.

QUOTE

"Roept een bewoner van Eeklo, staande aan de ene zijde van de doortocht en wanhopig zoekend om tussen de stroom auto’s aan de overkant te geraken, naar een oudere man aan de overzijde: ’Hoe bent U aan de overkant geraakt?' Waarop de oudere man antwoord: ‘Niet! Ik ben aan deze kant geboren…'"
Quote uit één van de gespreksgroepen met de bewoners van Eeklo