0 of 0 for ""

Hoe beperken we de CO2-impact van transport?


Naar aanleiding van het nieuwste Urban Insight-rapport gaan we na hoe we in België omgaan met de beperking van de koolstofuitstoot bij infrastructuurprojecten. Deze keer lichten we de ’Roadmap Goederenvervoer 2030’ toe. Met dit routeplan geeft Sweco, samen met de overheid en wetenschappelijke partners, mee vorm aan het Vlaams klimaat- en mobiliteitsbeleid.

Sweco heeft de studie ‘Roadmap Goederenvervoer 2030’ uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de Vrije Universiteit Brussel en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

De studie werd opgestart vanuit een vraag van de overheid naar een wetenschappelijke basis om de maatschappelijke discussie aan te gaan rond maatregelen die de impact van goederentransport op klimaat en luchtvervuiling verkleinen. Vrachtverkeer is namelijk goed voor zo’n 22% van de totale Vlaamse broeikasgasemissies. Meer nog, door de groei in de logistieke sector wordt verwacht dat dit aandeel enkel zal toenemen. Dit in tegenstelling tot andere sectoren.

De studie onderzocht een zo volledig mogelijk gamma aan potentiële maatregelen: van kilometerheffingen, het inzetten op lokale deeleconomie en alternatieve brandstoffen tot de aanleg van snelwegen voor elektrische vrachtwagens. De uitdaging bestond erin zowel de technische, economische als de maatschappelijke aspecten van het toekomstige beleid in kaart te brengen. Zo vertrokken we van een zeer breed spectrum met meer dan 300 mogelijke maatregelen.

Modellering en stakeholderproces
Om van deze longlist tot een gedragen en onderbouwde set te komen, hebben we de verschillende maatregelen doorgerekend. Dit gebeurde aan de hand van twee globale verkeersmodellen (Strategisch Vrachtmodel en Trabam), om zo de doeltreffendheid van de maatregelen te toetsen. Ze beoogden hierbij bijvoorbeeld een modal shift, een verhoogde efficiëntie, om zo tot een reductie in het aantal gereden kilometers met verbrandingsmotoren te komen.

Daarnaast zijn er meer dan 80 stakeholders uit de logistieke sector bevraagd naar de haalbaarheid of wenselijkheid van verschillende maatregelen. Ook een zogenaamde MAMCA (multi-actor multicriteria-analyse) werd uitgevoerd. Die legde de verschillen in perceptie bloot, tussen bijvoorbeeld de overheidsactoren en de logistieke dienstverleners.

Klimaatambities
Het uiteindelijke doel van de studie was de opstelling van een roadmap: een stappenplan dat aangeeft wat de meest kostenefficiënte, logische en haalbare weg is om de gestelde klimaatambities (2030 en 2050) tijdig te halen. Uiteindelijk werd een mix van maatregelen bekomen die, op basis van de modellering en het stakeholderproces, het meest doeltreffend bleek om de beoogde uitstootreductie tegen 2050 mogelijk te maken. Die belangrijke acties omvatten onder meer het inzetten op meer binnenvaart, stedelijke distributie en de elektrificatie van het goederentransport.

MEER INFO
Lees ook: ‘Beperking koolstofemissies infrastructuur is cruciaal om klimaatcrisis op te lossen’
Bezoek de website: www.swecourbaninsight.com