0 of 0 for ""

Energielandschap Denderland wint Vlaamse Planningsprijs


De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) heeft de prestigieuze Vlaamse Planningsprijs aan het innovatieve project ‘Energielandschap Denderland’ toegekend. Sweco werkte samen met BUUR aan de visie om de energietransitie ruimtelijk om te zetten in de regio Denderland. In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen brachten we in kaart hoe we duurzame energie-ambities ruimtelijk kunnen vertalen: waar en hoe kunnen we best hernieuwbare energie produceren, opslaan, transporteren en verbruiken? Dat is een Vlaamse primeur!

De analyse van Sweco en BUUR brengt de omvang en impact van de energie-opgave zeer duidelijk naar boven. De ruimtelijk vertaling van de plek die nodig is om windturbines, zonnepanelen en andere energie-opwekkers te plaatsen, is essentieel voor de haalbaarheid van de klimaatambitie.

Peter Hertog, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen, bevoegd voor energie: “De resultaten van Energielandschap Denderland zijn een ‘wake-up call’ voor alle beleidsniveaus en sectoren. Meer nog, ze vormen een warme uitnodiging tot samenwerking. Want enkel door elkaar als overheden, ontwikkelaars, bedrijven en burgers de hand te reiken zullen we de broodnodige energietransitie kunnen waarmaken. Laat de Planningsprijs het startschot zijn voor de uitbouw van nieuwe energielandschappen. In het Denderland en daarbuiten!”

Plaats voor de energietransitie
Voor de ruimtelijke visie hebben we potentie- en restrictiekaarten per hernieuwbare energiebron opgemaakt en enkele ruimtelijke concepten uitgewerkt. Via ontwerpend onderzoek hebben we vervolgens onderzocht hoe grootschalige hernieuwbare energiewinning (wind, zon, biomassa en water) het Denderland van hernieuwbare energie kan voorzien én tegelijkertijd het landschap mee(r) vorm kan geven. Hierbij bekeken we de hele energieketen: van opwekking, over distributie en opslag tot consumptie. Tegelijk gingen we na hoe het ruimtelijk beleid kan bijdragen aan de energietransitie en, omgekeerd, welke kansen de omslag naar hernieuwbare energie biedt voor onze ruimtelijke ambities.

Draaiboeken voor nieuw beleid
In deze studie zijn er twee tijdshorizonnen. Het scenario 2030 vertrekt van de huidige regelgeving en ruimtelijke context. Hierbij hebben we de bestaande (veiligheid)restricties, beschermingen en regels (m.b.t. erfgoed, natuur, etc.) als uitgangspunt genomen. Het scenario 2050 bouwt verder op een toekomstige ruimtelijke context. Hierbij worden de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de nota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen’, die bijkomend ruimtebeslag willen tegengaan, doorgedreven toegepast. Beide scenario’s gaan voorbij aan het huidige Provinciaal Beleidskader Windturbines van de provincie Oost-Vlaanderen en leiden tot een herziening van het huidige beleid.

MEER INFO
Bezoek de projectwebsite.
Bekijk de video over het energielandschap in 2050.