0 of 0 for ""

Blik op toekomst stad Antwerpen met nieuw Strategisch Ruimteplan

Divisie BUUR werkte de voorbije jaren samen met stad Antwerpen aan een ruimtelijk toekomstplan. Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen schetst welke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn met de horizon op 2040. Het ruimteplan biedt de stad een kader om slim om te gaan met de beperkte ruimte voor burgers, bedrijven en ontwikkelaars die willen investeren. 

Nieuwe dynamiek in de stad
Het huidige strategisch plan – Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen – werd in 2006 opgemaakt. Het was de leidraad voor o.a. de ontwikkelingen op het Eilandje, de kaaien, de binnenstad, …  Op de verdienste van dit structuurplan bouwt BUUR nu verder. We actualiseren de ruimtelijke visie en beleidslijnen, rekening houdend met nieuwe evoluties in bevolkingsgroei, en we besteden meer aandacht aan alles wat te maken heeft met klimaatadaptie (groen, water, verluchting…), voldoende ruimte behouden en creëren voor de veranderende stedelijke economie etc.  

Bovendien leggen we nieuwe, gebiedsgerichte accenten: op de overkapping van de Ring komen zeven grote Ringparken en dit zal zowel de binnenstad als de wijken buiten de ring zuurstof geven. De band met de Schelde wordt verder versterkt, Linkeroever wordt klimaatneutraal en ook de Kanaalzone  – waar wonen, werken, water en parken elkaar ontmoeten – wordt een strategische locatie.   

Groene accenten doorheen de stad
Een belangrijk principe dat voorop staat is de ‘Antwerpse bouwshift’: nieuwe ontwikkelingen worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de bebouwde ruimte en gekoppeld aan ontharding en vergroening. Via transformaties, renovaties, verdichting en vergroening wordt extra leefkwaliteit toegevoegd. De focus verlegt zich hierbij van verdichten in Intra muros – de zone binnen de Singel – naar de nieuwe Ringstad en de 20e-eeuwse gordel. Verdichting gebeurt selectief en steeds met respect voor de identiteit en kenmerkende ruimtelijke structuur van elk gebied, inclusief het karakter van een wijk of een straat.  

Nabijheid van groen en voorzieningen is een ander belangrijk uitgangspunt. Bijkomende woongelegenheid, werklocaties en voorzieningen concentreren we rond multimodale vervoersknopen en in de verschillende kernen van zowel de binnenstad als de districtkernen buiten de ring. Zo creëren we een slimme netwerkstad. 

Hoge ambitie voor de stad
Onder het motto “Antwerpen, de meest leefbare stad met hoge levenskwaliteit in sterke wijken” leggen we het ambitieniveau hoog. Er is tegelijk veel aandacht voor groen en klimaatadaptatie als voor woon- en economische ontwikkeling. Met deze ruimtelijke fundamenten uit het ruimteplan kan de stad de komende jaren verder aan de slag. Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen zal zijn doorwerking krijgen in diverse sectorale beleidsplannen en -instrumenten. 

Aan de opmaak van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen is ook de opmaak van een plan-MER verbonden. Dit gebeurde onder leiding van Kenter, aangevuld voor diverse milieudisciplines door experten van BUUR. Doordat we tijdens het proces inzichten uit het MER mee verwerkten in het plan, zijn we ervan overtuigd dat dit het plan alleen maar robuuster maakte.  

Het ontwerp Strategisch Ruimteplan Antwerpen werd op 25 september 2023 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Tot 14 januari 2024 loopt het openbaar onderzoek en kunnen burgers hun reacties geven. Na verwerking ervan zal het plan definitief goedgekeurd worden. 

Meer info
Reageer hier op het Strategisch Ruimteplan Antwerpen of het milieueffectenrapport.
Kom meer te weten over de nieuwe toekomstvisie van Antwerpen. 

Vanuit BUUR werkten volgende collega’s aan de opmaak van het ontwerp SRA: Johan Van Reeth, Kathleen De Beukelaer, Hans Tindemans, Catherina Vanschoenwinkel en Kevin Penalva  

Aan het ontwerp MER werkten ook heel wat collega’s mee: Maxime Le Roy, Carmen van Mechelen, Guy Geudens, Charlotte Verlinden, Jeroen Bastiaens, Katrien Geussens, Ragnar Van Acker. Dit onder leiding van Koen Couderé van Kenter als MER-coördinator. 

Foto: © Stad Antwerpen