0 of 0 for ""

Studiewerk rond omvorming N8 in volle ontwikkeling

Sweco is druk in de weer met het studiewerk rond de grondige herinrichting van de N8 op het grondgebied van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Van de grens Veurne/Alveringem tot het centrum van Oostvleteren wordt de gewestweg over een segment van 11 km veiliger en praktischer ingericht.

Klaas Wittebolle: “Onze opdracht omvat de volledige studie voor de omvorming van deze weg, van voorontwerp tot en met oplevering van de werken en dit voor zowel wegenis, afwatering als kunstwerken. De opdrachtgevers zijn AWV West-Vlaanderen, Vleteren en Alveringem.”

Aan het project ging een woelige geschiedenis vooraf, met meer dan 50 jaar onenigheid over wat er moest gebeuren. Klaas Wittebolle:Door vanaf het begin van onze studie in dialoog te gaan met alle cruciale actoren en systematisch te zoeken naar oplossingen waaruit alle partijen voordelen kunnen halen, werd in een tijdsspanne van één kalenderjaar een consensus bereikt over het voorontwerp van het ganse traject. Momenteel ronden we de ontwerpfase af, daarna volgen de grondverwervingsdossiers en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de eerste helft van het project. Ondertussen wordt ook de uitvoeringsfase voorbereid, onder andere op het vlak van coördinatie met de nutsmaatschappijen.

We hebben alle disciplines zelf in huis : landmeters, BIM-ontwerpers, landschapsarchitecten, civiel ingenieurs, MER-deskundigen, hydraulische ingenieurs, werftoezichters, duurzaamheidscoaches, communicatiedeskundigen …

Verkeersveiligheid en doorstroming

De weg wordt al lang geplaagd door een moeizame doorstroming en er doen zich geregeld zeer ernstige, soms dodelijke, verkeersongevallen voor. Het vele trage landbouwverkeer en de talrijke zijstraten en toegangen spelen daarbij een grote rol. Klaas Wittebolle: “Daarom wordt een omvorming voorzien naar een 2+1 weginrichting, met een alternerende inhaalstrook. Hierbij worden ook parallelwegen voorzien, zodat rechtstreekse toegangen langs de hoofdweg worden vermeden.  Om de 2 km komt er dan een lichtengeregeld kruispunt, waar parallelwegen op de hoofdweg aantakken.”

Over de ganse lengte van het traject wordt een fietssnelweg aangelegd, als onderdeel van de F38 Ieper-Veurne. Daarbij is er veel aandacht voor veilige oversteekplaatsen, goede aansluitingen op het omgevende fietsnetwerk, fietscomfort en de zorg voor een aangename rit langs veel groen en water langsheen het traject. Klaas Wittebolle: “Dit project voorziet in een sterke verbetering van de voorzieningen voor voetgangers, fietsers en de lijnbus, zodat duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd. Daarnaast zijn er nog tal van andere elementen die bijdragen aan de duurzaamheid van het project, zoals verregaande ontharding, meer ruimte voor water en natuur, onderhoudsarme materialen en minimaal grondverzet.”

Over de ganse lengte van het traject wordt een fietssnelweg aangelegd, als onderdeel van de F38 Ieper-Veurne.

Blauw en groen

De omgeving van het project is de voorbije jaren zwaar geteisterd door zowel wateroverlast als langdurige droogte. Het toekomstige afwateringsstelsel van de N8 speelt daarop in, met maximale infiltratie in onverharde midden-en zijbermen, vele kilometers aan wadi’s, meer waterbergend vermogen ter hoogte van de Ijzervallei, bufferbekkens langsheen de dwarsende waterlopen en ook een captatiebekken voor landbouwers.

Het ontwerp voorziet om de karakteristieke bomenrijen langsheen de steenweg Ieper-Veurne, die de voorbije eeuw grotendeels verdwenen, terug aan te planten met een mix van klimaat-robuuste bomen. Daarnaast wordt streekeigen groen aangeplant rondom de bufferbekkens en wordt de natuur in de Ijzervallei hersteld. De toekomstige N8 wordt zo geflankeerd door een continu groen lint en waardevolle stapstenen voor de natuur.

Drie nieuwe bruggen en groene doortochten

Om tijdens de uitvoering steeds verkeer in beide richtingen mogelijk te houden, wordt de bestaande brug vervangen door 2 nieuwe wegbruggen. Daarnaast komt er ook een fietsbrug. Klaas Wittebolle: “De drie bruggen over de IJzer krijgen een sobere, monumentale vormgeving, waarbij het open landschap van de IJzervallei wordt hersteld. De wegbruggen, met elk twee rijstroken, worden voorzien in nagespannen ter plaatse gestort beton. De fietsbrug bestaat uit stalen dwarsdragers met een composietdek en wordt als uitkraging verankerd aan de westelijke wegbrug. Binnen het project doorkruist de N8 de dorpskernen van Hoogstade en Oostvleteren. In combinatie met de herinrichting van deze doortochten wordt ook de publieke ruimte van de dorpskernen opgewaardeerd.”

Het toekomstige afwateringsstelsel van de N8 speelt daarop in, met maximale infiltratie.

Vergunbaarheid

De aanvraag van vergunningen wordt alsmaar complexer. Binnen Sweco Belgium is er daarom een team van een 10-tal experten opgericht, met onder andere een milieudeskundige, stedenbouwkundige en jurist. Klaas Wittebolle: “Die collega’s beschikken over een grondige kennis van de regelgeving bij vergunningsaanvragen én de praktische toepassing ervan. Dit team adviseert ons bij alle facetten van het vergunningentraject, om zo een maximale kans op slagen te bekomen.”

Dicht bij de klant en multidisciplinair

Dit soort projecten, met veel verschillende disciplines en stakeholders, is echt op ons lijf geschreven. We hebben immers alle disciplines zelf in huis : landmeters, BIM-ontwerpers, landschapsarchitecten, civiel ingenieurs, MER-deskundigen, hydraulische ingenieurs, werftoezichters, duurzaamheidscoaches, communicatiedeskundigen … Dat maakt dat we zeer efficiënt en snel kunnen werken. Met kantoren in elke regio staan we ook dicht bij de klant en stakeholders en worden projecten aangepakt door mensen die goed vertrouwd zijn met de streek. En voor complexe vraagstukken kunnen we daarnaast ook beroep doen op expertise binnen onze internationale Sweco-groep. Op vlak van duurzaamheid is er zo een continue uitwisseling van best-practices en innoverende technieken. We zijn immers zeer gedreven om toekomstbestendige projecten te realiseren, waar zowel opdrachtgevers, gebruikers als omwonenden gelukkig mee zijn”, besluit Klaas Wittebolle.

Tekst: Sweco / Niels Rouvrois – publicatie in GWW
Beeld: Sweco