0 of 0 for ""

Hemelwaterplannen en droogteplannen

Sweco ondersteunt steden, gemeenten en regio’s bij het uitwerken van een toekomstgerichte visie en beleid betreffende wateroverlast en droogte.

Volgens de Blue Deal die recent door de Vlaamse regering werd voorgesteld zal vanaf 2024 elke gemeente over een ambitieus hemelwater- en droogteplan moeten beschikken om nog aanspraak te kunnen maken op watergerelateerde subsidies. Een hemelwater- of droogteplan kan op zichzelf staan, gecombineerd worden, en kan ook deel uitmaken van een breder klimaatadaptatieplan.

In een hemelwaterplan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken en een gemeente robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering.  Het hemelwaterplan vormt dus een leidraad voor een duurzaam waterbeleid in de stad. Na de opmaak van een basis hemelwaterplan kan er, indien gewenst, overgegaan worden tot de opmaak van een detailhemelwaterplan. Een detailhemelwaterplan heeft als doel om voor een bepaalde zone de visie uitgewerkt in het basishemelwaterplan verder te verfijnen en modelmatig te onderbouwen.

In een droogteplan ligt de focus op het in kaart brengen van de droogteproblematiek en de mogelijke maatregelen om droogte aan te pakken. Het droogteplan behandelt verschillende aspecten zoals tekorten aan bodemvocht, lage waterpeilen in waterlopen, daling van de grondwatertafel en verzilting. Hoewel de droogteproblematiek zeker ook aan bod komt in een hemelwaterplan, is de focus van een droogteplan sterker gericht op watertekorten en niet op wateroverlast.

Bij de opmaak van deze beleidsondersteunende studies volgt Sweco steeds de meest recente richtlijnen (vb. CIW Richtlijnen hemelwaterplannen) en zet daarnaast resoluut in op een interdisciplinaire aanpak, stakeholderoverleg en een gedegen cijfermatige onderbouwing van de visie.

  • Onderbouwde visie: Om een geloofwaardige en haalbare visie uit te werken is het cruciaal deze te onderbouwen met de nodige informatie, gebiedskennis, kaartmateriaal en cijfers. Wij brengen steeds de belangrijke omgevingskenmerken in kaart, alsook de beleid- en planningscontext. Dit laat toe om niet alleen de knelpunten maar ook de kansen te identificeren. De visie wordt ook cijfermatig onderbouwd, door middel van GIS analyses of modelberekeningen. Sweco heeft dan ook diepgaande kennis betreffende water – en hittestressmodellering.
  • Gedragen visie: Sweco streeft er naar om een visie uit te werken op maat van de klant én gedragen door de verschillende betrokken partijen. We besteden daarom steeds belangrijke aandacht aan het ontwerpen van een procesverloop op maat, stakeholdermanagement, en bouwen voldoende overleg- en participatiemomenten in tijdens de visievorming.  De opmaak van onze plannen wordt steeds ondersteund door experten in procesbegeleiding, participatie en stakeholdermanagement.

Interdisciplinaire aanpak: Interdisciplinair en team overschrijdend werken is ingebakken in het Sweco DNA. Voor de opmaak van de plannen wordt dan ook een team van experten in een brede waaier van disciplines samengesteld om te komen tot een kwalitatief plan op maat van de klant.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.