0 of 0 for ""

Klant

EDF Luminus NV – Sibilco

Locatie

Lommel

Periode

2012-2016

Partner

Dba plan

EDF Luminus NV wil in Lommel ter hoogte van Maatheide samen met Sibelco, de stad Lommel en met verschillende andere partners een windturbinepark realiseren.

Sweco Belgium werkte hiervoor het milieueffectrapport uit. Het bijzondere aan dit rapport is dat het diverse initiatieven inzake windturbines op een geïntegreerde manier in kaart brengt. Er is ook een uitgebreide terreinwaarneming uitgevoerd om de mogelijke effecten op het vogel- en vleermuizenbestand na te gaan. Het MER is intussen goedgekeurd.

Door de aard en ligging is dit een bijzonder belangrijk natuur- en vogelgebied. Dat maakt de inpassing van windturbines niet eenvoudig. Het projectgebied en de omgeving wordt gekenmerkt door een afwisseling van talrijke open ruimten en bossen. Het projectgebied op zich wordt bepaald door de aanwezigheid van diepe ontginningsplassen en het industriegebied Maatheide met een opgehoogd (ruigte) terrein en versnipperd een aantal loof- en naaldhoutbosjes en heide. Deze laatste zijn grotendeels gelegen binnen toekomstige ontginningen. In de ruimere omgeving van het project komen deze natuurwaarden meer geconcentreerd voor. Ten oosten en ten westen van het projectgebied komen VEN-gebied en habitat- en vogelrichtlijngebied voor.

Gezien het MER de globale milieu-impact van windturbines in deze zone onderzoekt, los van de optredende initiatiefnemer, is abstractie gemaakt van de bestaande concrete initiatieven. Die zijn namelijk veralgemeend tot drie theoretische inplantingsplaatsen. Daarrond is telkens een zone met een straal van 200 m afgebakend, waarbinnen de exacte inplantingsplaats kan fluctueren. Op deze manier dekt het MER elk mogelijk initiatief voor de inplanting van windturbines op dit gedeelte van het bedrijventerrein.