0 of 0 for ""

Energiebeleidsovereenkomst (EBO) en de volgende stappen

Nu het energieplan in het kader van uw energiebeleidsovereenkomst (EBO) is ingediend, is het tijd om meerwaarde te realiseren door effectief energie te gaan besparen.

Dit kan door volgende ingrepen:

 • Verder uitwerken en implementeren van de voorgestelde maatregelen om zo energie-efficiënter te werken (een effectieve reductie van de kosten);
 • Maak van ‘energie’ een beheerdomein met ambitie, zodat het regelmatig de nodige aandacht krijgt;
 • Bouw een energiezorgsysteem (Energy Management System). Zo pakt u ‘energie’ gestructureerd aan en wordt een proces van continue verbetering opgesteld.
 • Schakel de eigen medewerkers in zodat ze energiebewuster omgaan met de installaties;
 • Stel een interne coördinator aan voor alles wat met energie te maken heeft.

Engagementen vanuit EBO
De energiebeleidsovereenkomst (EBO) vereist dat de onderneming de geïdentificeerde rendabele maatregelen uitvoert en de studiemaatregelen verder uitwerkt. Ook zal de onderneming binnen de drie jaar na toetreding een aantal energiebeheermaatregelen uitwerken en uitvoeren. Daarnaast is een regelmatige rapportering over de voortgang van de implementatie van energiebesparende maatregelen nodig. Dit betekent dat er jaarlijks een ‘monitoring’-rapport ingediend moet worden.

De EBO laat de keuze om een energiebeheersysteem volgens ISO 50001 te implementeren of de energiebeheermaatregelen opgenomen in bijlage 9 van die energiebeleidsovereenkomst uit te voeren.

Bijlage 9 omvat drie maatregelen die door de onderneming uitgevoerd moeten worden:

 1. Opmaak energiebeleidsverklaring door het management.
 2. Aanstelling van een energiecoördinator.
 3. Sensibilisatie, informatieverstrekking en betrokkenheid van medewerkers.

Onze rol bij EBO en energiezorgsystemen

Sweco Belgium begeleidt u bij de realisatie van die meerwaarden in deze domeinen:

Realisatie energie-efficiëntie maatregelen:

 • uitwerken van studiemaatregelen en haalbaarheidsstudies
 • detailstudies, ontwerp, CapEx-, OpEx- en IRR-berekeningen
 • concept-, basis- en detail engineering
 • Energy Performance Contracting (EPC) of ESCO-begeleiding voor het uitvoeren van maatregelen zonder eigen investeringen
 • projectmanagement
 • begeleiding constructiefase (Construction Management)

Energiemanagement:

 • Begeleiding bij het opzetten van een energiemanagementsysteem:
  – beleidsverklaring, organisatie, systemen, procedures, Energy Performance Indicators (EnPI’s), definitie van doelstellingen, …
  – opstellen of evalueren van meetplannen en prioritaire energiemeetpunten; begeleiding bij implementatie van energiemonitoring,…
  – volgens de criteria van een ISO 50001-systeem of de implementatie van energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9
 • Begeleiding bij het operationeel beheer van energiemanagement
  – communicatieplannen, betrokkenheid medewerkers verhogen;
  – opvolging EnPI’s
  – opstellen jaarlijkse rapportering (jaarlijkse EBO-monitoring)

Pijlers en engagement
Energiemanagement werkt rond vier pijlers:

 • Inzicht: metingen, KPI’s/EnPI’s (Energy Performance Indicators), continue monitoring en opvolging.
 • Technische maatregelen: optimalisatie van technische procesinstallaties en regelingen.
 • Operationele maatregelen: optimalisatie van hoe medewerkers de installaties gebruiken.
 • Organisatie maatregelen: beheer, verantwoordelijkheden en communicatie.

Energiemanagement bouwt op het engagement van medewerkers:

 • Managementteam: visie, doelstellingen, aanstelling verantwoordelijke, middelen beschikbaar stellen, regelmatige evaluatie en bijsturing.
 • Energiecoördinator: voortdurende aandacht, meten, beheersen en  beheren, communicatie, …
 • Medewerkers: sensibiliseren, actief betrekken, motiveren en verantwoordelijkheid geven.

Doelstellingen van energiemanagement

 • Geld besparen op energiekosten.
 • Bewuster met energie en duurzaamheid omgaan in de organisatie:
  • Van ‘energie’ een managementdomein maken, waarin alle aspecten samen bekeken worden.
  • Geen eenmalige aandacht, maar regelmatige opvolging: meten, beheersen en beheren.
  • Energiebewustzijn creëren in alle lagen van het bedrijf en doorheen de gehele organisatie.
  • De band met medewerkers versterken door samen aan duurzaamheid te werken.
  • Resultaten van acties of projecten kennen en communiceren zorgt voor motivatie voor volgende initiatieven.
 • Actief bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie en slimme energiesystemen.
 • Deel uw inspanningen in de communicatie naar uw klanten en andere stakeholders. Zij zullen uw inzet positief beoordelen.

Doe de oefening
Herkent u uw bedrijf in één van onderstaande stellingen? Doe dan een beroep op onze expertise.

 1. Energiebeheer bestaat slechts beperkt in uw organisatie en zit bij verschillende personen (technische dienst, gebouwbeheer, productieplanning, boekhouding, aankoop) die ook vele andere belangrijke taken hebben. Een globaal overzicht over ‘energie’ ontbreekt.
 2. Aangezien energie niet echt beheerd en beheerst (gemanaged) wordt, heeft u het gevoel dat u de energiefactuur ‘ondergaat’.
 3. U heeft al een audit laten uitvoeren, gevolgd door een verbeteringsproject, maar u heeft geen duidelijk zicht op de resultaten, omdat er geen opvolgingssysteem is.
 4. Soms heeft u het gevoel dat uw medewerkers thuis veel bewuster omgaan met energie en milieu dan op het werk.
 5. Uw organisatie en medewerkers zijn wel gevoelig voor duurzaamheid en het klimaat, maar dit wordt nog niet omgezet in daden op de werkvloer.
 6. U weet dat er in de organisatie heel wat kansen voor energie-efficiëntie liggen, maar veel van deze kansen worden niet benut.
 7. U zou graag, vanuit financieel en duurzaamheidsperspectief, actiever inzetten op energie- en kostenbesparing, maar u weet niet precies hoe dit aan te pakken.
 8. En het is moeilijk om effectief tijd aan energiemanagement te besteden.