0 of 0 for ""

Begeleiding bij energiemanagement

Er is een groeiend maatschappelijk bewustzijn om anders met energie om te gaan. Energie is een belangrijk onderdeel van de kostenstructuur van een product of de bedrijfsvoering.

Slimmer omgaan met energie is ook gewoonweg economisch zinvol. Elk bedrijf en organisatie heeft er dus baat bij om bewust en efficiënt om te gaan met het verbruik van energie, zowel vanuit een maatschappelijke als een financiële verantwoordelijkheid. Energiemanagement biedt de tools om dit doel te bereiken.

Sweco Belgium assisteert u bij analyse en vervolgacties
Een belangrijke uitdaging voor veel organisaties is het opstellen van een doelgericht en correct meetsysteem. Meetgegevens worden hierbij in correlatie gebracht met het energieverbruik, productiedoorzet en andere parameters. Sweco heeft ruime ervaring om uit data de relevante informatie te halen. Dit laat u toe inzicht te verwerven of te verbeteren om zo de juiste maatregelen te definiëren.

Sweco begeleidt uw organisatie om het energiebeheer in kaart te brengen, sterke punten te versterken en werkpunten te vertalen in actieplannen. Deze trajecten starten meestal met een Gap-analyse, waarna een actieplan wordt opgesteld. Zo helpt Sweco u om in verschillende fases en stappen de energiekosten steeds beter onder controle te krijgen.

Voordelen van energiemanagement

 • Periodieke beoordeling: de vinger aan de pols
  – Kortetermijnopvolging zorgt ervoor dat het energiebeheer efficiënter verloopt.
  – Afwijkingen (incidenten) worden snel opgemerkt en gecorrigeerd, zodat minder energie verloren gaat.
 • Betere ondersteuning van het beslissingsproces voor uitgaven of investeringen, gebaseerd op:
  – correcte, kwantitatieve informatie;
  – prioriteiten waar de grootste winsten te halen zijn;
  – een beter inzicht in het energieverbruik en het effect daarvan op de organisatie.
 • Dit zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden voorgesteld, onderbouwd met het financieel plaatje, en dat de betrokken personen (management, operatoren en medewerkers) makkelijker te overtuigen zijn.
 • Energieverbruik proactief in handen nemen: beheersbaar maken.
 • Optimalisatie van de kost voor energie.

Kortom, energiemanagement levert winst op!
Wanneer energie de juiste aandacht krijgt, heeft uw organisatie haar energieverbruik en -prestaties onder controle en zijn de energiekosten stuurbaar. U hoeft niet langer de energiefactuur passief te ondergaan. De ervaring bij verschillende projecten toont aan dat een goede aanpak van energiemanagement zichzelf vlot terugbetaalt en zelfs een positieve impact heeft op andere elementen van de bedrijfsvoering.

Energiemanagement voor productiebedrijven
Productiebedrijven volgen vandaag het verbruik van grondstoffen op, alsook de hoeveelheid uitval, productie van slechte kwaliteit en herbehandeling. Deze gegevens worden continu gemonitord en regelmatig geëvalueerd. Bijsturing, om de productie-efficiëntie te verhogen, gebeurt door technische ingrepen, productieplanning, correcte sturing en steeds betere instructies aan de operatoren en andere personen die de efficiëntie beïnvloeden. Energie vormt ook een significante kostenpost; daarom is het zinvol dezelfde aanpak toe te passen voor de beheersing van het energieverbruik in het productieproces.

Energiemanagement voor alle organisaties
Organisaties uit de tertiaire sector hebben vaak weinig zicht op de energie die verbruikt wordt in gebouwen en of die al dan niet efficiënt aangewend wordt. Energie wordt dan als een kostenpost beschouwd: een bedrag op de energierekening waar weinig invloed op uit te oefenen valt. Nochtans zijn er veel voorbeelden waar de energiefactuur significant verlaagd werd door een betere sturing van de installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Ook sensibilisering van medewerkers en hoe ze met de installaties omgaan, heeft een niet te onderschatten impact.